5 اشتباه در سئو

5 اشتباه در سئو

5 اشتباه در سئو :مواقعی وجود داشت که تعداد کلمات کلیدی در یک صفحه برای رتبه بندی جستجو بیشترین اهمیت را داشت. خیلی وقت پیش بود. موتورهای جستجو به طور مداوم الگوریتم های رتبه بندی را بهبود می بخشند. ترفندهایی که حداقل یک سال پیش کارآمد هستند، کارآمدتر نیستند. پیروی ادامه مطلب…